• Bel mij vandaag nog: 06-25094635

 • Privacybeleid Dorry Smets Praktijk voor Voeding & Gezondheid, Swalmen (20 mei 2018).

  Dorry Smets Praktijk voor Voeding & Gezondheid te Swalmen (hierna te noemen Praktijk Dorry Smets) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

  In dit Privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij
  omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  Praktijk Dorry Smets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Praktijk Dorry Smets zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Dorry Smets Praktijk voor Voeding & Gezondheid
  Baron de Schencklaan 22
  6071 XB Swalmen
  info@dorrysmets.nl

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
  Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Dorry Smets Swalmen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Om u als klant van onze praktijk te registreren;
  • Het aan u versturen van nota’s, mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen aangaande wijzigen van afspraken;
  • Attenties te kunnen sturen met verjaardagen;
  • Het restitueren van teveel ontvangen gelden en mogelijk in de toekomst het automatisch incasseren van nota’s (dit laatste na uw expliciete persoonlijke toestemming);
  • Voor communicatiedoeleinden zoals e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen;
  • Het registreren, volgen en rapporteren van uw resultaten in de praktijk;
  • Medische gegevens die u aan ons doorgeeft die nodig zijn voor een veilige behandeling in onze praktijk;
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Bankrekeningnummer;
  • Gewicht, lengte, vetgehalte, vochtgehalte, spiermassa, metabolische leeftijd, visceraal vet en BMI;
  • Medische gegevens die nodig zijn voor een veilige behandeling;
  • Uw toestemming voor publicatie van sfeerfoto’s op social media waarop u als persoon herkenbaar bent;
  • Uw toestemming voor het langer bewaren, tot maximaal 10 jaar na het laatste klantcontact, van uw gegevens in het kader van historisch perspectief.

  VERSTREKKING AAN DERDEN
  De gegevens die u aan ons geeft zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  MINDERJARIGEN
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  BEWAARTERMIJN
  Praktijk Dorry Smets bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij wettelijk langer moeten bewaren. Indien u toestemming heeft gegeven zullen uw NAW-gegevens in het kader van historisch perspectief tot maximaal 10 jaar na het laatste klantcontact bewaart blijven.

  BEVEILIGING
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens Praktijk Dorry Smets Swalmen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Wijzigingen in dit Privacybeleid
  Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Uw gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  KLACHTEN
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  PUBLICATIE PRIVACYBELEID
  Ons privacybeleid is gepubliceerd op onze website www.dorrysmets.nl

  20 mei 2018,

  Dorry Smets
  Praktijk voor Voeding & Gezondheid
  Swalmen.

error: Content is protected !!